เลือกประเภทบริการ

นัดหมายขอรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)

นัดหมายขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (มีค่าบริการ) (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)

นัดหมายขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป (ไม่มีค่าบริการ) (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)

นัดหมายขอรับบริการตรวจความพร้อมทางการแพทย์ ในผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (ฟรี) (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)