เลือกประเภทบริการ

นัดหมายขอรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)

นัดหมายขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (มีค่าบริการ) (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)